زعفران قوطی

زعفران قوطی

سری خاتم

یکی از انواع بسته بندی های زعفران که بازرگانی لجنو عرضه می کند، نوع خاتم آن در انواع مختلف زعفران از جمله سرگل، نگین، پوشال می باشد که در وزن های زیر موجود است و همچنین وزن های مورد نظر شما نیز جهت آماده سازی پذیرفته می شود.

سری خاتم 1 گرمی

سری خاتم 2.3 گرمی

سری خاتم 4.6 گرمی

و …